دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی مسیر شغلی (برنامه ریزی دوران خدمت) ó

برنامه‌ریزی مسیرشغلی ازمجموعه‌های فرعی توسعه مسیرشغلی می‌باشد. البته این یک فرآیند برنامه‌ریزی شخصی زندگی کاری فـرد می باشد که شـامل ارزیـابی توانـایی‌های شخصی وعـلایق، بـررسی فرصتهـای شغـلی، هدف گذاری کـردن مسیر شغلی و برنامه‌ریزی کردن فعالیتهای توسعه‌ای مطلوب می‌باشد. گرچه برنامه‌ریزی مسیرشغلی یک فرآیند شخصی می باشد اما می توان از آن در استخدام سازمانی جهت انتخاب مسیـرکاری، کمک کارکنـان ستـادی وسرپرستان که پیشنهاد می گردد مشاوره گرفت وازطریق محلهای کاری به افراد در ارزیابی کردن خود وهمچنین درتصمیم گیری برنامه‌های توسعه ای کمک نمود5.

برای اینکه یک سازمان موفق باشد بایستی بتواند اطمینان یابد که وقتی درسازمان شغلی بلاتصدی می گردد، افراد کاملاً واجد شرایط در دسترس وموجود هستند. اگر سازمانی بر ارتقاء از داخل تأکید کند، به رویه‌ای احتیاج دارد که احتمالات پیشرفت شغلی را مشخص نماید وبرای هرپست شرایط مورد نیاز را تعیین کند. فرآیندتعیین مسیرهای خدمتی در داخل یک سازمان، برنامه‌ریزی سازمانی دوران خدمت نامیده می گردد6. به بیانی دیگر برنامه ریزی سازمانی دوران خدمت، استراتژی می باشد که ازطریق برنامه ریزی جابجایی منظم ومؤثر افراد درسراسر سازمان به تخصیص مؤثر کارکنان کمک می‌نماید7.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن