دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی

 

 1. در تعریف آسیب‌شناسی به سیستم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تصریح گردید؛ پس، آسیب‌شناسی موثر، موجبات درک سیستماتیک از سازمان که برای ایجاد مداخله‌های مناسب ضروری می باشد، فراهم می‌آورد؛
 2. “مداخلات بهبود سازمان” از آسیب‌شناسی نتیجه‌گیری می گردد و شامل اقدامات خاصی می باشد که برای حل معضلات و بهبود عملکرد سازمانی صورت می‌گیرد (Comings & Overly. 1997:12) ؛
 3. آسیب‌شناسی سازمانی معمولاً مطالعه دو حوزه وسیع را ایجاب می کند:

حوزه اول:   تشخیص از عوامل تشکیل دهنده سازمان انجام می گردد که شامل بخشها، ادارات، محصولات و روابط بین عوامل و تاثیر متقابل آنها بر هم می باشد؛ و

حوزه دوم:  آسیب‌شناسی براساس فرآیندهای سازمانی پایه‌گذاری شده می باشد که شامل شبکه‌های ارتباطی، حل گروهی مشکل، تصمیم‌گیری، سبکهای رهبری و اعمال قدرت، روشهای برنامه‌ریزی و تعیین هدف و مدیریت تعارض و رقابت می باشد (فرهنگی، 1379، 16)؛

 1. در آسیب‌شناسی علیت جستجو می گردد. سازمان اغلب متوجه عوارض مسأله یا مشکل می گردد؛ مانند: نارضایتی مشتری،‌کندی انجام کارها و افزایش غیبت در سازمان. در مرحله آسیب‌شناسی و تشخیص، کوشش بر آن می باشد که مشخص گردد چه عواملی سبب بروز معضلات می گردد و چه تغییراتی برای ساماندهی امور ضروری می باشد (همان منبع، 17)؛
 2. آسیب‌شناسی، حساس‌ترین مرحله مبتنی بر برنامه می باشد که در آن الگوی مناسب برای درک و شناخت معضلات سازمانی، گردآوری و تحلیل اطلاعات، ارایه بازخورد، برای مدیران و کارکنان در مورد مسأله‌ها مهم می باشد (Harvey & Brown.1988:123) .
 3. مدیر ممکن می باشد علاقه‌مند باشد که از برنامه تحول سازمانی برای بهبود بخشی ـ که در حال حاضر بطور مناسبی کار می کند ـ بهره گیری نماید. از اینرو، آسیب‌شناسی ممکن می باشد شامل ارزیابی کلی ظرفیت اجرای وظایف محوله به بخش و فشار کار روی کارکنان باشد (Comings & Overcy.1997:82).
 4. هر مطالعه در آسیب‌شناسی، بررسیهایی را به مقصود کم‌کردن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب امور انجام می‌دهد. در پرتو بررسیهای آسیب‌شناسی، مشاوران نیاز به تغییر را در موارد زیر ـ بعنوان واژه‌های کلیدی سازمان ـ پیشنهاد می‌نمایند:
 • نیاز به تغییر در اهداف یا استراتژیهای مدیریتی؛
 • نیاز به تغییر در مهارت، دانش و توجه اعضای سازمان؛
 • نیاز به تغییر فرآیندهای مربوط به روابط بین افراد و گروهها؛
 • نیاز به تغییر در ساختارهای سازمانی؛ و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید