دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

 

   شماره جدول                       عنوان جدول                                                  صفحه

 

جدول شماره 1-  چگونه مقاومت پیش روی تغییر را به حداقل برسانیم   38

جدول شماره 2-  روشهای مقابله با مقاومت در برابر تغییر 39

جدول شماره 3-  انواع آسیب‌های سازمانی …………….. 67

جدول شماره 4-  جامعه آماری پژوهش بر حسب طبقات شغلی و واحد سازمانی………………………………………………. 129

جدول شماره 5-  طیف لیکرت و نحوه امتیازدهی آن………. 137

جدول شماره 6-  توزیع فراوانی سؤالات پرسشنامه پژوهش بر اساس مدل سه‌شاخگی………………………………………… 139

جدول شماره 7- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت   145

جدول شماره 8- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه تحصیلات…………………………………………. 147

جدول شماره 9- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………. 148

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شماره 10- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سطح سازمانی………………………………………… 149

جدول شماره 11- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه   151

جدول شماره 12- شاخص های آماری مربوط به هر یک از عوامل 154

جدول شماره 13- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل ساختاری………………………………………………. 155

جدول شماره 14- نتایج آزمون Z برای عوامل ساختاری ……. 156

جدول شماره 15- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل ساختاری.. 157

جدول شماره 16- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل رفتاری………………………………………………. 158

جدول شماره 17- نتایج آزمون Z برای عوامل رفتاری……… 159

جدول شماره 18- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل رفتاری… 160

جدول شماره 19- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل زمینه ای………………………………………………. 162

جدول شماره 20- نتایج آزمون Z برای عوامل زمینه ای……. 163

جدول شماره 21- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل زمینه ای 164

جدول شماره 22- نتایج آزمون فریدمن در مورد مقایسه هریک از عوامل   165

جدول شماره 23- درصد تحقق هر یک از عوامل و زیر ساخت های آنها  167

 

 

فهرست نمودارها  

 

 

   شماره نمودار                          عنوان نمودار                                       صفحه                                                      

 

نمودار شماره 1-  مدل پژوهش  …………………….. 9

نمودار شماره 2-  شکاف عملکرد ……………………. 23

نمودار شماره 3-  سیستم در تعامل با محیط آن ……….. 29

نمودار شماره 4-  سیستم‌های فرعی عمده سازمان با اجزای تشکیل دهنده آنها………………………………………………. 30

نمودار شماره 5-  اهداف سازمانی برای تغییر برنامه‌ریزی شده    34

نمودار شماره 6-  طریقه تغییر حمایتی……………….. 36

نمودار شماره 7-  طریقه تغییر هدایتی ………………. 37

نمودار شماره 8-  کوه یخ سازمانی …………………. 41

نمودار شماره 9-  متغیرهای چهارگانه سازمان و روابط متقابل بین آنها………………………………………………. 44

نمودار شماره 10-  تاثیر نیازهای اساسی سازمان بر یکدیگر 48

نمودار شماره 11- تأثیر نوآوری در تحول ……………… 49

نمودار شماره 12-  مراحل توسعه سازمان OD…………… 54

نمودار شماره 13-  طبیعت بهبود سازمان……………… 55

نمودار شماره 14- بهبود سازمانی و تغییر برنامه‌ریزی شده 56

نمودار شماره 15- فرآیند توسعه سازمان OD…………… 58

نمودار شماره 16-  طبیعت معضلات……………………. 64

نمودار شماره 17-  کانونهای عمده آسیب‌زا……………. 65

نمودار شماره18- فرآیند تشخیص علت‌یابی……………… 73

نمودار شماره 19- فرآیند مطالعه ـ بازخورد…………… 78

نمودار شماره 20-  عوامل اساسی در ارزیابی برابری ….. 83

نمودار شماره 21- مدل هفت بعدی شناخت سازمانی ………. 87

نمودار شماره 22- الگوی توسعه منابع انسانی ………… 89

نمودار شماره 23- مدل آسیب‌شناسی هاریسون……………. 91

نمودار شماره 24- مدل تحلیلی سه‌شاخگی ……………… 92

نمودار شماره 25- سیستم در مقابله با محیط …………. 95

نمودار شماره 26- ترسیم الگوی آسیب‌زایی ……………. 106

نمودار شماره 27- تخمین فاصله جامعه آماری در سطح اطمینان 95 درصد   132

نمودار شماره 28- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت…. 146

نمودار شماره 29- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه تحصیلات   147

نمودار شماره 30- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت      148

نمودار شماره 31- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سطح سازمانی     149

نمودار شماره 32- مقایسه زیرساخت­ های عوامل ساختاری…… 158

نمودار شماره 33- مقایسه زیرساخت های عوامل رفتاری……. 161

نمودار شماره 34- مقایسه زیرساخت های عوامل زمینه ای….. 164

نمودار شماره 35- مقایسه هر یک از عوامل……………. 166

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.