شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصل مبتنی برخطی بودنó مسیرشغلی

این مسیـرشغـلی شباهت بسیـار زیـادی با دیدگاههای بیشتر کارمندان وکارکنان دارد یعنی فرد درزندگی خودرشته‌خاصی را برای کارانتخاب ودرآن‌زمینه برنامه‌ریزی می کند ودر رشته مزبورپیش می‌رود وسرانجام بعنـوان یک فـرد آگـاه درآن رشتـه درمی‌آیـد. کسی که مسیرشغلی باثباتی انتخاب می کند (رعایت اصل مبتنی برثبات مسیرشغلیóó) فردی می باشد که در زندگی خود پستی را برای خود درنظرمی‌گیرد، شغلی را انتخاب می کند ودرهمان پست یاهمان شغل تا آخر عمرکاری خود درجا می‌زند32.

 

3-9-2- اصل مبتنی برمسیرشغلی جهشیóóó

برعکس افـرادی که چنیـن مسیـرشغلی را ترجیـح می‌دهنـد همـواره درصدد رشد وپیشرفت هستند. آنها نخست شغل خاصی را انتخاب می‌کنند. کوشش وکوشش زیادی می‌نمایند وهمواره بهترین کارها را ارائه می‌کنند تا از نظر مقـام و درجـه سازمـانی، ارتقـاء یابند. آنگاه پس از پنج تاهفت سال شغل خود راعوض می‌کنند، کاری کاملاً جدید شروع می‌کنند وبازدست به کوشش وکوشش می زنند ودرصدد بهره برداری از فرصتهای جدید ورشد وپیشرفت بر می‌آیند33.

 

4-9-2- اصل مبتنی برمسیرشغلی ناپایدارóóóó

این گونه کارکنان هیچ گاه روی یک شغل درجا نمی‌زنند وبایک الگوی شغلی کارنمی‌کنند، بلکه الگوهای شغلی خود را تغییرمی‌دهند، یعنی به ندرت امکان داردیک رشته خاص انتخاب کنند. تنها گاهی به صورت مـوقت دریک سازمـان به گونه ای ارتقـا می‌یـابند. درایور براین باوراست که آنها نیاز به استقلال دارند و بیشتر درپی تأمین چنین نیازی برمی‌آیند واحتمال هم دارد که از دادن نوعی تعهد به سازمان دارای بیم وهراس باشند34.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن