دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ذکر فرضیه ها وانتخاب فرضیه اهم :

برای مطالعه معضلات برنامه‌ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت‌توانیر، باتوجه به مسائل مطرح شده، فرضیه های زیر تدوین گردید :

  • مشارکت‌نداشتن کارشناسان درفرآیندبرنامه‌ریزی دوران‌خدمت موجب عدم رضایت ازکار می گردد.
  • نداشتن فرصتهای مساوی برای همه کارشناسان واجد شرایط جهت تصدی پستهای بلاتصدی موجب عدم رضایت ازکار می گردد.
  • عدم تهیـه برنـامه های آمـوزشی متناسب با الگوهای دوران خدمت ایده آل کارشناسان توسط شرکت، موجب عدم رضایت ازکار می گردد.
  • عدم انطباق بین الگوهای دوران خدمت ایده آلóکارشناسان وفرهنگ دوران خدمتóóشرکت موجب عدم رضایت ازکار می گردد.

ازفرضیه های مزبور، فرضیه های اول ودوم به عنوان فرضیه های مهمتر این پژوهش انتخاب شده‌اند. زیرا که این دوفرضیه کلی تر بوده وفرضیه های دیگر را نیز تحت پوشش قرار می دهند.

متغیرهای مستقل فرضیه های این پژوهش که همان معضلات برنامه‌ریزی دوران خدمت درشرکت مورد مطالعه می باشند عبارتند از :

عدم مشارکت کارشنـاسـان درفرآیند مسیر پیشرفت شغلی، عدم فرصتهای مساوی برای همه کارشناسان واجدشرایط جهت تصدی پستهای خالی، عدم بهره گیری مطلوب ازتوانائیها ومهارتهای کارشناسان درشرکت، فقدان تطابق بین فرهنگ دوران خدمت شرکت والگوهای دوران خدمت ایده آل کارشناسان والنهایه عدم برنامه ریزی مناسب آموزشی با الگوهای دوران خدمت ایده آل کارشناسان توسط شرکت.

متغیر وابسته فرضیه های این پژوهش عبارت می باشد از :

اندازه رضایت ازکار درسه سطح : رضایت ازکار، نبود رضایت ازکار، نارضایتی ازکار.

متغیـر کنتـرل این پژوهش میـزان تحصیـلات می‌باشد. چـرا که نمـونه آماری این پژوهش افراد دارای تحصیـلات لیسـانس وبالاتر می‌باشنـد وبایـد کنترل نمود که افراد دارای تحصیلات کمتر از لیسانس به سـؤالات پاسخ نداده باشند. علت این اقدام برای تعیین حجم نمونه، کل جامعه آماری برابر با 191 نفر درنظرگرفته شده می باشد که این تعداد معادل کل کارشناسان دارای تحصیلات لیسانس وبالاتر در واحدهای مرکزی توانیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن