دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– علقه خدمتی خلاقیت óó

بعضی افراد می‌خواهند کارآفرینهای موفقی شوند. به نظرشاین این افراد یک نیاز درونی برای ساختن یا ایجادکردن چیزی که کاملاً محصول خودشان باشد، دارند.

 

4-8-2- علقه های خدمتی استقلال وعدم وابستگیóóó

بعضی افراد می‌خواهند مستقل باشند ونمی‌خواهند که دریک سازمان بزرگ کارکنند. آنها تصمیم گرفته‌اند که درعوض مشاور بشوند، یابه تنهایی ویا به عنوان عضوی ازسازمان نسبتاً کوچک کارکنند.

 

ó- Managerial competence as a career anchor

óó- Creativity as a career Anchor

óóó- Autonomy and Independence as carrer Anchors.

5-8-2- علقه خدمتی امنیتó

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی افراد بهترین وجه انجام وظیفه می‌کنند که کارآنها متناسب با علقه خدمتی شان باشد. عدم تطابق بین علقه وکار می‌تواند باعث شـود که افراد سازمـان را ترک کنند ویا به طورکلی آن کار را ترک نمایند. پس هم افراد هم سازمان می‌بایست علقـه های خدمتی راتشخیص دهنـد، وسازمانهـا بایستی برای افراد دارای علقه های متفاوت، فرصتهای خدمتی گوناگون ومتناسب را فراهم کنند28.

 

9-2- الگوهای گزینه ای دوران خدمتóó

بسیـاری ازمـا درپی گرفتـن نوعی شغـل وکار دریک سازمان هستیم ویا یک عضو درپی ارتقای مقام در سـازمـان می باشد ومی‌کوشد تابه قدرت واعمال نفوذ بیشتر، وپابه پای آن به درآمد بالاتری دست یابد و عده‌ای نیزهدف نهایی خود را تکیه زدن برمسند ریاست سازمان می‌دانند. اما بعضی هم (حتی کسانی که در رشتـه مدیـریت دارای مدرک کارشنـاسی یا کارشنـاسی ارشد هستند) نمی‌خواهند رئیس سازمان خود بشوند وتمایلی به احراز چنین پستی ازخود نشان نمی‌دهند29. عده ای هم هیچ علاقه ای به ارتقای مقام ندارند وبرخی هم اصلاً دوست ندارند درسازمانی کارکنند یادرخدمت واحد یا گروه دیگری درآیند. عوامل تعیین کننده مسیرشغلی، درنمودار (6-2) وبه همراه دوالگوی دیگر ارائه شده می باشد30. اینها تعیین‌کننده مسیرهای شغلی افرادهستند.

 

1-9-2- الگوهای ششگانه دوران خدمت

الگوهـای مختـلف دوران خـدمت به نظر می‌آید که هم درالگوی جابجایی وهم درارزشها تفاوت دارند. به نظر می رسد که الگوها درسه بعد تفاوت دارند :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن