دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف برنامه ریزی دوران خدمت

 

1-1-2- کارراهه یا دوران خدمت ó

اصطلاح دوران خدمت یا کاریر دربسیـاری مـوارد به مقصود نشـان دادن طریقه پیشرفت وترقی فرد دریک رشته شغلی در سراسر عمر خدمتی او به کار برده می گردد.

کاریـر درکسب یا حرفه ای خاص اصطلاحی می باشد که برای عموم مفهوم مشترک دارد وگه گاه به معنای صرف نیرو و زمان برای کسب یک تخصص به کار می رود. گاه معنای یک رشته ازمشاغل از آن مستفاد می‌شـود که ارتبـاطی ناچیـز بـا هم دارند. درهر صورت مفهوم آن معمولاً تا حدودی درجه موفقیت را به ذهن متبادر می‌سازد2.

بطورکلی می‌توان گفت که دوران خدمت سری پستهایی می باشد که شخص درطول دوره زندگی، تصدی آنها را به عهده می‌گیرد3.

 

2-1-2- توسعه مسیرشغلی óó

مفهوم توسعه مسیرشغلی را براساس دوبخش « برنامه‌ریزی مسیرشغلی » و « مدیریت مسیرشغلی » مطالعه می گردد. توسعه مسیرشغلی شامل برنامه‌ریزی مسیرشغلی افراد واجرای برنامه‌های مسیرشغلی آنان به کمک تحصیلات، آموزش واکتساب تجربه های کاری می‌باشد. اگر بیشتر ازدیدگاه سازمان به این فرآیند نگاه کنیم توسعه مسیر شغلی یک فرآیند راهنمایی، استقرار، حرکت، رشد کارکنان ازطریق ارزیابی، فعالیتهای آموزشی وارزیابی شغلی برنامه ریزی شده می‌باشد4.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن