دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تخریب و آنتروپی

مهمترین آسیب‌های سازمانی مانند آسیب‌های فیزیولوژیکی، تخریبی و افزودنی بر آنتروپی سیستم یا سازمان می باشد. زیربنایی‌ترین و مهمترین تفاوت آسیب‌ها با مسایل و معضلات، در اینجاست که آسیب‌ها ناخواسته عارض و تحمیلی بوده، در نظم و به‌هم‌پیوستگی عناصر وارکان سازمان اختلال به وجودآورده و همواره منجر به افزایش “آنتروپی” سازمان می گردد. در حالیکه مسایل و معضلات که ناشی از تغییرات و تحولات و پیچیدگی‌های سازمان می باشد، آگاهانه و با برنامه‌ریزیهای قبلی بوده و برای مواجه با تغییرات و تحولات محیطی به وجودمی‌آیند.

مساله و حل مؤثر آن امروز از مهارتهای لازم برای مدیران در کلیه سطوح بوده ودانشکده‌های معتبر مدیریت جهان به عنوان درسی مستقل آنها را به مدیران آموزش می‌دهند؛ اما آسیب‌ها از نوع مسایل و معضلات خودرویی می‌باشند که در اثر ندانم‌کاری‌ها، عدم صلاحیت و روابط غلط در سازمانها، ایجاد و روحیات سازمان را در معرض خطر و نابودی قرار می‌دهند. وقتی بخشی از سازمان یا کارکرد خاصی از سازمان در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اگر به موقع کشف و با آنها برخورد مناسب نشود، بخشها و عملکردهای دیگر سازمان را نیز مختل نموده و طولی نمی‌کشد که آسیب از مرحله ابتدایی به مرحله بحرانی و در نهایت به مرحله خطرناک تبدیل شده و تداوم و بقا و تحقق اهداف سازمان را به گونه جدی در معرض نابودی قرار می‌دهد (میرزایی،‌1381، 71-63).

 مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی

 

  1. در تعریف آسیب‌شناسی به سیستم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تصریح گردید؛ پس، آسیب‌شناسی موثر، موجبات درک سیستماتیک از سازمان که برای ایجاد مداخله‌های مناسب ضروری می باشد، فراهم می‌آورد؛
  2. “مداخلات بهبود سازمان” از آسیب‌شناسی نتیجه‌گیری می گردد و شامل اقدامات خاصی می باشد که برای حل معضلات و بهبود عملکرد سازمانی صورت می‌گیرد (Comings & Overly. 1997:12) ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.