دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو زمانی ومکانی پژوهش

قلمـرو زمـانی این پژوهش مربـوط به سالهای 76 تا 81 می باشد. شرکت مورد مطالعه توانیر وجامعه مورد بـررسی این پژوهش کارشناسان بخش شغلی 30000 که دارای تحصیلات لیسانس وبالاتر درکلیه واحد ستـادی شرکت توانیـر درتهران می‌باشد. برای انجام این پژوهش 114 نفر از جامعه آماری فوق براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

 

9-1- روش پژوهش

درقسمت تئوری این پژوهش از روش پژوهش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. قسمت عملی این پژوهش با اینکـه دریک شـرکت خاص انجـام می شـود واز این جهت پـژوهش خدمتی می بـاشد، اما پژوهش کاربردی نیز می باشد زیرا که کوشش می گردد علاوه بر تبیین وتعریف مشاهدات، درمورد بهره گیری ازنتایج پژوهش توضیحات لازم داده گردد.

به علاوه این پژوهش از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل پژوهشی میدانیó می‌باشد زیرا که محقق کوشش می کند به صورت مشاهدات شخصی وهمچنین مصاحبه با تعدادی ازکارشناسان ومدیران درجهت شناخت و تبیین هرچه دقیقتر موضوع بهره گیری بهینه را بعمل آورده و در نتیجه مشاهدات ومصاحبه ها واطلاعات بدست آمده از این دو روش پرسشنامه را طراحی کند18.

 

10-1- روش جمع آوری اطلاعات

در ارتباط با بحثهای تئوری، روش جمع آوری اطلاعات ازکتابخانه مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد. دراین جهت علاوه برکتب ومجلات موجود درکتابخانه‌های دانشگاه شهیدبهشتی، شرکت توانیر و مرکز آموزش مدیریت دولتی وهمچنین ازمطلب کلاسهای‌درس درسطوح لیسانس وفوق لیسانس نیزاستفاده شده می باشد.

راجع به وضعیت موجود درشرکت توانیر ازکتابخانه شرکت توانیر ونیز از اسناد ومدارک موجود درشرکت بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن