دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پیش بینی روشهای تأمین احتیاجات

بعد ازبرآورد منابع انسانی موردنیاز بایستی به پیش بینی وبرنامه ریزی برای تأمین احتیاجات سازمان پرداخت. برای تأمین منابع انسانی موردنیاز می توان به کارمندیابی در داخل یا خارج سازمان اقدام نمود. درتأمین احتیاجات نیروی انسانی ازطریق پرسنل موجود وبرنامه‌ریزی برای جابه‌جایی منظم ومؤثرکارکنان، موضوع برنامه‌ریزی دوران خدمت یا برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی مطرح می گردد. بدین معنی که « چگونه کارکنان واجد شرایط درسازمان راشناخته، آموزش داده وآماده ساخت تا بتوانند نیازهای سازمان را تأمین نمایند وپستهای خالی را پرکنند » طی برنامه آموزش وتوسعه کوشش می گردد تا برای شرکت کنندگان آگاهی علمی وتجربه عملی در زمینه های موردنظر ایجاد گردد، بینش وتفکر آنان نسبت به شغل وسازمان وسعت یابد، واعتماد به نفس وحس مسئولیت پذیری درآنان تقویت گردد تا نهایتاً برای تصدی مشاغل بالاتر از درون سازمان، ضمن رفع نیازهای پرسنلی درکارکنان این احساس را به وجودمی آورد که برای آنان آینده بهتری ازنظر شغلی هست ونتیجتاً انگیزه بیشتری را نسبت به کار ایجاد می کند6.

دراین پـایـان نامه کوشش می گردد که معضلات برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی در ارتباط با میـزان رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر مورد مطالعه قرارگیرد. برای مطالعه علمی معضلات برنامه ریزی دوران خدمت از روش علمی پژوهش پیروی شده می باشد. بدین ترتیب فصل اول پایان نامه به ارائه طرح پژوهش اختصاص یافته می باشد. دراین فصل تعریف موضوع پژوهش، اهمیت پژوهش، علت انتخاب موضوع، انگیزه وهدف پژوهش، مسأله پژوهش، مروری مختصر برمطالعات گذشته، فرضیه ها، قلمرو زمانی ومکانی، روش پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات، محدودیتها ومشکلات پژوهش وتعریف واژه ها واصطلاحات ارائه گردیده می باشد. درفصل دوم به مطالعه فرضیه ها ازدیدگاه تئوری پرداخته شده می باشد.

درفصل مزبورکلیاتی در ارتباط با مسیرپیشرفت شغلی (برنامه ریزی دوران خدمت) و برنامه‌ریزی دوران خدمت از دیدگاه سازمانی وفردی وهمچنین ارتباط برنامه ریزی دوران خدمت ومیزان رضایت ازکار مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد.

در ادامه درفصل سوم روش پژوهش یا به تعبیری به اظهار شیوه انجام مطالعه وتحقیق پرداخته شده می باشد و درفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها و ارتباط آنان با فرضیه هـا مـورد بـررسی قرار می‌گیرد و درفصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن