دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

علت انتخاب موضوع

ازابتدای ورودبه دوره کارشناسی ارشدمدیریت‌توسعه منابع انسانی جویای این بودم که درموقع برنامه‌ریزی نیروی انسانی فقط به اعداد وارقام توجه نشود بلکه توانایی ها واستعدادهای بالقوه کارکنان نیز موردتوجه قرارگیرد. پس درکنفرانسهای برگزار شده در درس مدیریت منابع انسانی وتوسعه سازمان تصریح نمودم که کارکنان هرسازمان درصورتی کارآیی خواهند داشت که بدانند برای سازمان با ارزش هستند وسازمان به آنها توجه می کند، این توجه نه تنها بایستی وضعیت فعلی کارکنان راشامل گردد، بلکه بایستی به وضعیت آینده آنان نیز تسری پیدا کند.

زمانی که متوجه شدم برنامه‌ریزی دوران خدمت راهی برای در نظر داشتن نیازهای افراد وسازمان و درضمن پیش‌بینی تأمین احتیاجات نیروی انسانی شرکت می باشد، علاقمند شدم که پایان‌نامه خود را دراین زمینه نگارش کنم.

تحقیقاتی که نیز در ارتباط با برنامه ریزی نیروی انسانی انجام شده بیشتر به جنبه سازمانی برنامه‌ریزی توجه کرده‌اند وبه نتایج وفواید مشارکت کارکنان در برنامه‌ریزی دوران خدمت تأکیدی نکرده اند. تحقیقاتی هم که در ارتباط با رضایت ازکار صورت گرفته یا در ارتباط با برنامه‌ریزی دوران خدمت نبوده ویا درآن برنامه‌ریزی دوران خدمت برای مدیران مورد تأکید قرار گرفته می باشد. ازطرف دیگر یکی ازمشکلات وتنگناهای عمده در ارتباط با منابع انسانی درشرکت توانیر تقویت حوزه ستادی جهت انجام وظایف نظارتی باتوجه به کمبود متخصص درسطوح کارشناسی ومیانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید