دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل ایجاد کننده آسیب‌ها

بطور معمول عوامل و علل آسیب‌زا از خارج به سیستم داخلی موجودات زنده وارد و در نظم ساختار درونی و یا کارکردن فرایندهای داخلی آنها بی‌نظمی و اختلال ایجاد می‌نمایند. یعنی اساساً عوامل و علل آسیب‌زا “بیرونی[1]” می‌باشد.

پس در گامهای اولیه جستجو در آسیب‌شناسی سازمانی، بایستی به سراغ خرده سیستم‌هایی از سازمان که کانون آسیب‌زا بوده و سرمنشا آسیب‌های اصلی سازمان می باشد، برویم. بهترین جا برای تشخیص در داخل سازمان، در بخش‌هایی از آن می باشد که آسیب ظاهر و نمودار شده می باشد.

انواع آسیب‌ها

الف.  تحمیلی و ناخوشایند

همه مسایل و معضلات که در کار و زندگی روزمره سازمان‌ها ظهور می کند، آسیب نمی‌باشد؛ بلکه، آسیب‌ها نوع خاصی از مسایل و معضلات می‌باشد که در ساختارها و کارکردهای سازمان اختلال ایجاد کرده و آرامش مناسب سازمان با محیط را برهم می زنند.

ب.  تسری و تشدید

تــشخیص آسیب‌ها از نظر زمانی بسیار مهم می باشد و آسیب‌های سازمانی از نظر زمان پیدایش خـود ـ یعنی زمان عارض شدن ـ سه مرحله مهم را تشکیل می‌دهند:

 

  1. آسیب‌های ابتدایی یا مقدماتی

تنها خطر مهمی که این نوع آسیب‌ها دارند، از این نظر توجه یک پاتولوژیست را به خود جلب می کند، که اگر درست تحلیل و شناخته نشود و با آن درست برخورد و دفع نشوند، به آسیب‌های بحرانی تبدیل می شوند. اکثر این نوع آسیب‌ها قابل شناخت و پیشگیری می‌باشد.

 

  1. آسیب‌های بحرانی

آسیب‌هایی هستند که از عدم برخورد با آسیب‌های ابتدایی در سازمان ایجاد می شوند. این نوع آسیب‌ها در شاخه‌ای “ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای” مشهود بوده و می‌توان به روش علمی آنها را اظهار نمود.

[1]– Exogenous

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.