دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرهنگ دوران خدمت صعودیó

فرهنگ صعودی نسبتاً آشنا می‌باشد. این فرهنگ عبارت از یک ساختار دارای سطوح سلسله مراتبی زیاد وهرمی شکل می باشد که درآن تـأکیـد زیـادی بر برنـامـه ریزی جانشینی واستفاده از ارتقائات ونخستین به خاطر انجام کارóóبه عنوان پاداش، قرار دارد43.

 

2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابتóóó

درفرهنگ خدمتی پیـوسته ویکنـواخت سطوح کمی ازسلسله مراتب هست. سلسله مراتبی که وجـود دارد متناسب باسطوح مهارت می‌باشد. کارها خوب تصریح شده اند.

پاداشها به افرادی که دارای بیشترین سابقه خدمت هستند وبه کسانی که درعملکرد شغلی شان بالاترین کیفیت وقابلیت اعتمـاد را نشـان می‌دهنـد، تعـلق می‌گیـرد. آموزش برای بهسازی دانش ومهارت کاملاً تخصصی مربوط به کار و وظیفه مستقیم فرد، آماده ودایر می باشد.

 

3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشیóóóó

درفرهنگ خدمتی مارپیچ موانع کمی برای جابجایی افقی هست وخط مشی های انتصاب شغلی بطور فعال چرخش درقسمتهای مختلف را تشویق می‌نماید. پاداشها مشتمل هستند بر: انتصابات شغلی جدید، و فرصتهای آموزشی طراحی‌شده برای افزایش اکتساب مهارتها وتوانائیهای جدید. آموزش عرضیóóóóóدرقسمتهای مختلف موردتشویق قرارمی‌گیرد. پاداشها برمبنای وسعت مهارتها، خلاقیتها واحتمالاً برمبنای آموزش دادن وپرورش دادن دیگران توزیع می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن