دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مسئولیت برنامه ریزی دوران خدمت :

برنامه‌های مسیر پیشرفت شغلی مسئولیتهای ویژه ای برای مدیران نیروی انسانی، کارکنان، سرپرستان وسازمـان طلب می کند. بـرای مثال مدیرآموزش کارکنان نیاز دارد ازمشاوره یک متخصص تمام وقت استفـاده کند. مسئولیتهای این گونه مشاوران معمولاً شامل تدوین برنامه های جدید مسیرشغلی، آموزش مدیـران صفی در زمینـه مهارتهـای مربیگری وارزیابی موقعیتها وشکستهای برنامه های مسیر پیشرفت شغلی می باشد16.شکل 4-2: مسئولیتهای برنامه ریزی دوران خدمت درسازمان

منبع : طوسی، دکترمحمدعلی: مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی، ص 399.

 

همانطور که درشکل (6-2) نشان داده شده، درهنگام برنامه‌ریزی مسیرشغلی، کارکنان بایستی شغل ومسیر شغلی خـود را معیـن کننـد ودر زمینه انتظارهای شغلی وگزینـه هایی که دراین مسیر دارند با سرپرستان گفتگوهـایی آغـاز کننـد. درفعالیتهـای مدیریـت برنامـه ریـزان دوران خدمت، کارکنان درمرحله نخست مسئولند که هرگونه اطلاعات مربوط به دوران خدمت را دراختیار مدیریت وسازمان بگذارند.

 

1-5-2- تأثیر مدیران در برنامه ریزی دوران خدمت :

مدیـران به منـزله واسطه ای میـان نیـازهـای کارکنان ونیازهای سازمان تأثیر حساسی دارند. مدیران در فعالیتهـای برنـامه‌ریزی دوران خدمت بـایـد درقبـال کارکنان خود تأثیر مشاور ومربی را ایفاء کنند. آنان دوره‌هایی را که افراد گذرانده اند وتکالیفی را انجام داده اند، درهمسویی باطرح استراتژیک سازمان مورد بـازنگری قرار می دهنـد. مدیـران با بحثهایی که درمصاحبه های ارزشیابی مطرح می کنند به فرد یاری می‌دهند تصویری واقع بینانه ازبرنامه‌ریزی دوران خدمت خود به دست آورد زیرا که دراین صورت فرصتها وامکاناتی را که عملاً قابل دسترسی هستند با او درمیان می گذارند17.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن