دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل سوم : مطالعه وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده در ارتباط با فرضیه ها            112-95

1-3- نوع و روش پژوهش                                96

2-3- جامعه آماری                                    96

3-3- محاسبه حجم نمونه                               97

4-3- روش نمونه گیری                                 98

5-3- روشها وفنون جمع آوری اطلاعات                        99

6-3- مطالعه روایی وپایایی داده ها                        100

7-3- نحوه آزمون فرضیه ها                            101

8-3- آزمون استقلال متغیرهای مستقل و وابسته                       104

9-3- آزمون فرض                                  106

10-3- جمع بندی فصل سوم                               111

11-3- یادداشتهای فصل سوم                             112

فصل چهارم : تحلیل وبررسی وابستگی متغیرهای مستقل و وابسته رساله             132-113

1-4- توصیف آماری داده های جمعیت شناختی                      114

2-4- ارتباطبین متغیرهای عدم مشارکت و رضایت ازکار                124

3-4- ارتباط بین عدم فرصتهای مساوی و رضایت ازکار                 124

4-4- ارتباط بین اندازه بهره گیری از دانش ومهارتها و رضایت ازکار                125

5-4- ارتباط بین الگوهای دوران خدمت ایده آل و رضایت ازکار             125

6-4- آزمون فرضیات رساله                             126

 

 

7-4- تحلیل رضایت                                130

8-4- همبستگی متقابل بین متغیرهای فرضیات رضایت                   132

9-4- تجزیه وتحلیل فصول قبل                              132

فصل پنجم : نتیجه گیری، ارائه راه حلها وپیشنهادات                         142-135

1-5- نتیجه گیری                                     136

2-5- ارائه راه حلها وپیشنهادات محقق                         138

3-5- سایر پیشنهادات                                 140

4-5- یادداشتهای فصل پنجم                            142

پیوست                                           143

ضمائم                                           153

ضمیمه شماره 1 ـ نمودار سازمانی شرکت توانیر از سال 61 تا 81                 159- 154

ضمیمه شماره 2 ـ پرسشنامه پژوهش                           166-160

کتاب نامه                                       167

الف ـ منابع ومأخذ فارسی                                 168

ب ـ منابع ومأخذ خارجی                                   170

فهرست شکلهـا

شماره وعنـوان شکلها                                             صفحـه

6-2- الگوهای مسیرشغلی                               45

7-2- مراحل زندگی و دوران خدمت                           51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9-2- فرآیند برنامه ریزی وبهسازی دوران خدمت ـ مدل « اپلین وگرستر»         58

10-2- فرآیند برنامه ریزی دوران خدمت ـ مدل « ثیروف ورینالد »                 59

11-2- فرآیند برنامه ریزی دوران خدمت ـ مدل « مک ماهن وایگر»                61

12-2- فرآیند مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ـ مدل « روئول وکازانس»    63

13-2- ارتباط برنامه ریزی فردی وسازمانی دوران خدمت                     67

17-2- مدل « لاولر وپورتر» در زمینه ارتباط عملکرد با رضایت              73

18-2- ارتباط رضایت باترک خدمت وغیبت                           74

19-2- مدل سلسله مراتب نیازهای « مازلو »                      77

20-2- مدل عوامل انگیزش و ابقاء « هرزبرگ»                     80

 

فهرست نمودارها

شماره و عنـوان نمودارها                                                صفحـه

1-4- نمودار توزیع سابقه خدمت پاسخگویان به تفکیک جنسیت               116

2-4- نمودار توزیع اندازه تحصیلات پاسخگویان                    117

3-4- نمودار توزیع رشته شغلی پاسخگویان به تفکیک جنسیت برحسب تعداد           118

4-4- نمودار سنی پاسخگویان به تفکیک جنسیت                    122

5-4- نمودار تعداد پاسخگویان به تفکیک حوزه های فعالیت                123

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن