شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

یادداشتهای فصل اول

1- ایران نژاد پاریزی، ساسان گهر: « سازمان ومدیریت ـ ازتئوری تاعمل ».

تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، 1379، ص 23

2- همان، ص ص 23.

3- سید جوادین، سیـد رضـا : « مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان » تهران، نشرنگاه دانش، چاپ اول، بهار 1381، ص 10.

4- میرسپاسی، ناصر: « مدیریت منابع انسانی ـ نظری نظام گرا » تهران، نشر تأثیر جهان، چاپ هشتم، 1369، ص 45.

5- همان، ص ص 49 ـ 46.

6- الوانی، سیدمهدی: « مدیریت عمومی » تهران، نشرنی، چاپ دهم، 1376، ص 65 .

7- حسن زاده کریم آبادی، علیرضا : « مطالعه معضلات اجرای برنامه ریزی مسیـر خـدمتی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران» ، تهران، 1371، پایان نامه فوق لیسانس

8- سیـد جوادین، سیـد رضا : « مدیریت منابع انسانی وامورکارکنان » تهران، نشرنگاه دانش، چاپ اول، بهار 1381 ص

9- الوانی، سیدمهدی: « مدیریت عمومی » تهران، نشرنی، چاپ دهم، 1376، ص 67

10- مقدس، جلال، کاشفی مجتبی : « مدیریت ـ وظایف، طرح ریزی، برنامه ریزی، تصمیم‌گیری »، تهران، نشر کتابخانه فروردین، چاپ سوم، شهریور 1366، ص 78.

11- دسلـر، گـری: « مبـانی مدیریت منابع انسانی » ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی، تهران، دفترپژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1378، ص 64

12- Mcbeath, Gordon: ″organization and manpower planning″, London, Business Books limited, third edition, 1994,p.138

13- شـاین، ادگـار: « روانشنـاسی سازمـانی » ترجمـه ابوالفضـل صادقپـور وحبیب اله بهـزادی، تهران، نشر دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 1352، ص 17

14- دسلـر، گـری: « مبـانی مدیریت منابع انسانی » ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1378، ص 348 ـ 347

15- Dessler, Gary ″personnel management″, Englewood Cliffs, New jersey, Prentice _ Hall International, Inc, 4th Edition, 1988,p.527

16- برنامه پنج ساله (1376- 1372) شرکت توانیر

17- برای نگارش مبحث مروری بر مطالعات گذشته درخارج ازکشور

ازمنابع زیر بهره گیری شده می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن