دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 متغیر تعدیل کننده:

متغیر تعدیل کننده این پژوهش پست سازمانی می‌باشد. زیرا که کارشناس بودن یا رئیس قسمت بودن ویا مدیربودن وبه عبارتی دیگر سطح سازمانی برمیزان رضایت از کار تأثیر دارد.

متغیرهای مداخله گر این پژوهش شامل : احساس با ارزش بودن برای شرکت، احساس منصفانه بودن پاداشها وجابه جائی  ها، احساس ارضای نیاز به تکریم، احساس لذت ازکار، احساس موفق بودن واحساس رشد وپرورش شخصی.

البته شـایـد این سؤال مطرح گردد که ممکن می باشد علت عدم رضـایت ازکار کارشنـاسـان، کمبـود حقوق ودستمزد باشد ونه متغیرهای مستقل این پژوهش، به همین علت درپرسشنامه‌ها سؤالات مختلفی درارتباط با جنبه های گوناگون رضایت ازکار مطرح شده می باشد تا این مطلب مورد کنترل قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بدیهی می باشد درموقع آزمون‌فرض اندازه رضایت یا نارضایتی کارشناسان ازحقوق ودستمزدشان حذف شده ومشکلات برنامه ریزی دوران خدمت (مسیرپیشرفت شغلی) در برابر اندازه رضایت ازکار (شامل رضایت از ماهیت وظایف، پست سازمانی، فرصت برای پیشرفت، فرصتهای آموزش برای بهسازی فردی، امکانات وفرصتها برای بهره گیری ازتوانائیها ومهارتها) تعیین گردیده ومورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

 

8-1- قلمرو زمانی ومکانی پژوهش

قلمـرو زمـانی این پژوهش مربـوط به سالهای 76 تا 81 می باشد. شرکت مورد مطالعه توانیر وجامعه مورد بـررسی این پژوهش کارشناسان بخش شغلی 30000 که دارای تحصیلات لیسانس وبالاتر درکلیه واحد ستـادی شرکت توانیـر درتهران می‌باشد. برای انجام این پژوهش 114 نفر از جامعه آماری فوق براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن