دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری

ساختار سازمان نشان می‌دهد که کار چگونه تقسیم شده و چگونه گروه‌های مختلف در سازمان، به یکدیگر مرتبط می شوند. ساختار مناسب برای هر سازمان، نسبت به محیطی که در آن اقدام می کند اقتضایی می باشد (برومند، 1382، 75). و با تجدید نظر در ساختار رسمی سازمان و با بهره گیری منطقی‌تر از تکنولوژی و فن‌آوری مورد بهره گیری سازمان، تغییر در ساختار، مربوط تحقق خواهد پیدا نمود (ممی‌زاده، 1375، 92). یک ساختار دیوانسالار، چنان ساختاری دارد که خطوط فرماندهی و اختیار و مسؤولیت در آن روشن می باشد (طوسی، 1380، 259). از اینرو، تحول در ساختار ایجاد دگرگونی مثبت و سازنده در مجموعه قواعد، هنجارها، رویه‌ها و ضوابط سازمان می باشد و مطالعات ساختارشناسی  ـ در بهبود و تحول سازمان ـ از این جهت حایز اهمیت می باشد که ساختار در واقع “زمینه” حرکت و پویایی را فراهم می کند و امکانی پدید می‌آورد که به موجب آن گروههای کاری، با کشف راهکارهای ابتکاری و بکارگیری دانش جدید مسایل و معضلات را حل می کند.

مطالعه‌های همه جانبه فنی، مالی و اداری و انسانی و رفتاری، ترکیب و نحوه ارتباط بخش‌ها و پاره سیستم‌ها را با یکدیگر و تأثیر هر بخش را در فعالیت کلی سیستم نشان می‌دهد و به “تشخیص مبنایی” منجر می گردد ( همان منبع، 128 ـ 61).

 

ویژگیهای برنامه بهبود با تاکید بر روشها و فنون

در کتب متعدد مدیریت ـ رفتار سازمان، تئوری سازمان، بهبود سازمانی، مدیریت تحول و مانند آنها ـ محیط سازمانی جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد. در این بخش به لحاظ اهمیت موضوع و مرتبط بودن آن با محور فرضیه‌های تصریح شده در فصل آغازین پژوهش، به بازشکافی موجز و مختصری از مقوله “محیط[1]” پرداخته خواهد گردید.

تعاریف متعددی از محیط ارایه شده می باشد. محور مشترک در همه تعاریف این می باشد که در همه آنها عوامل خارج از سازمان مد نظر قرار گرفته‌اند. بعضی از این تعاریف و مفاهیم مرتبط به آن، گذرا تصریح می گردد:

“محیط سازمانی،[2]” شامل همه اجزا مانند اشخاص، دیگر سازمانها، عوامل اقتصادی و اشیا که در خارج از مرزهای یک سازمان قرار دارند می گردد” (مورهد/گریفین، 1382، 361).

“محیط سازمان، تمام عواملی می باشد که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و برتمام یا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می‌گذارند” (دفت، 1378، 85).

“محیط بیرونی، جهانی می باشد که سازمان بایستی در آن اقدام کند” (برومند، 1382، 75).

[1]– Envirnment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– Organizational Environment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.