دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصیات سازمانی

بعضی از محققین ارتباط بین « اندازه، ساختار وفن آوری سـازمـان » ودوران خدمت را مورد مطالعه قرار داده‌اند. وودواردóóعقیده دارد که سازمانهای دارای سلسله مراتب متناسب وشعبات ومکانهای جغرافیایی بیشتر، فرصتهای زیادتری برای جابجایی فراهم می‌نمایند10.

علاوه بر ساختارسازمانی، اندازه سـازمـان نیز با دوران خدمت در ارتباط می‌بـاشد. تعداد کارکنان مرتبط با فراوانی جانشینی می‌باشد. اندازه سازمان همچنین بوسیله افزایش دادن پیچیدگی ساختار سازمانی وبنابر این افزایش تعداد وانواع پستها موجود، بطور غیرمستقیم برسیستم دوران خدمت اثر می‌گذارد11.

بالاخره فـن آوری سازمـان نیز احتمـالاً در برنـامه‌ریزی دوران خدمت تأثیر عمده ای دارد. براساس این موضوع پرسش اساسی این می باشد که چگونه فن آوری یک سازمان، اندازه گیری می گردد؟

 

óó- joan woodward

محققـان طبقـه بندیهـای متعددی را از فن‌آوری ارائه داده اند. فهرستی جزیی، ازانواع طبقات بدین تبیین می‌باشند: فنـون عملیاتی مورد بهره گیری درفعالیتهای جریان کار، یا مشخصه های مواد اولیه مورد بهره گیری در جریان کار، پیچیدگی مختلف درسیستم عملی مورد بهره گیری درجریان کار، اندازه پیوستگی یا پیوستگی درعملیات، اندازه خودکاری درجریان کار ومیزان وابستگی متقابل بین سیستمهای کاری. هرکدام از این معیارهای فن آوری، نوعی تفاوت جزیی دارند. کاربرد این گونه تقسیم بندی درمدیریت نیروی انسانی از آنجا ناشی می گردد که سازمان عملیات استخدامی خود را ازیک طرف، بهسازی ونگهداری نیروی انسانی را ازطرف دیگر، برحسب نوع فن آوری تنظیم می کند12. بطور مثال تأمین نیروی انسانی بامهارتهای مقدماتی وآسان سهل تر از تأمین نیروی انسانی بامهارتهای پیچیده ومشکل می باشد. ازطرف دیگر، تغییر درکیفیت فن آوری باعث جابجایی نیروی کار می گردد، بکاربستن هرچه بیشتر ماشینهای الکترونیکی، مکانیزه و خودکارکردن سیستم ها چه دربخش خصوصی وچه دربخش دولتی ایجاب می کند که کیفیت نیروی انسانی لازم نیز تغییر کرده ودرنتیجه، دسترسی به نیروی انسانی ماهر را دشوار می‌سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن