دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش :

بهره‌وری از دیر باز به عنوان یک مفهوم در عصر رنسانس وجود داشته می باشد.( Mc Kee, 2003)  به طوری که مفهوم بهره‌وری به گونه عمیق در بافت تولید انبوه پیدا نمود گردید. Sahay, 2004) )

شاید به گونه رسمی و جدی ، نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1776 میلادی اظهار گردید . بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال 1883 آن گونه که فرهنگ لغت شناسی لاروس اظهار می کند فردی به اسم لیترِ بهره وری را بدین گونه تعریف نمود: قدرت و توانایی تولید کردن ،که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را اظهار می کند . از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیقتری، به عنوان ارتباط بازده و عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده را بدست آورد . فردی به نام ارلی در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان نمود . در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD[1]تعریف کاملتری از بهره وری به این تبیین ارائه داد : بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید می باشد . بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه،بهره وری سرمایه گذاری و بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه ،سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد مطالعه قرار گیرد ، نام برد . در واقع یک تعریف دیگر از بهره وری که امروز بیشتر در مدیریت کاربرد دارد به این شکل می باشد که بهره وری یعنی مشارکت در مدیریت از بالا به پایین و از پایین به بالا و الگو یابی صحیح در طراحی ، مدیریت ،تولید وتوزیع . در واقع نخستین تلاشها توام با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن هجدهم آغاز گردید.آدام اسمیت در سال  1776میلادی در کتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل ،موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارآیی مطرح نمود . و اولین پژوهش آماری در زمینه بهره وری منتسب به رایت می باشد . یافته های پژوهشی رایت که اساسا متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود در سال 1898میلادی در گزارش سالانه وزارت ممالک متحده آمریکا منتشر گردید.( ابطحی، 1380)

حال به بعضی تعاریف بهره وری از دیدگاههای مختلف می پردازیم:

[1]Organization of Economic Coopration and Development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.