دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی

 1. برنامه آسیب‌شناسی بایستی بر مبنای مدل‌ها یا تئوری‌ مناسب پیگیری گردد؛
 2. اطلاعات آسیب‌شناسی بایستی بصورتی موشکافانه قادر به تفکیک بخش‌های مهم از فرآیندهای سازمانی باشد؛
 3. اطلاعات آسیب‌شناسی بایستی قادر به مقایسه فرآیندها با یکدیگر یا با استانداردها و نقاط مرجع باشد؛
 4. آسیب‌شناسی بایستی به شناسایی نقاط مداخله و راهنمایی این مداخلات کمک نماید؛
 5. فرآیند آسیب‌شناسی بایستی فرآیندهای تحت مطالعه را تسریع نماید؛ و
 6. شاید بطور اهم، آسیب‌شناسی بایستی نقاط قوت و مناسبی که می‌تواند مورد بهره گیری و توسعه داده گردد را شناسایی نماید، بجای آنکه شدیداً بر روی شناسایی نقاط ضعف، تمرکز کند (htt:\www.css.edu/users/dswenson/web/6300/BOD).

البته عوامل کلیدی دیگری در ارتباط با آسیب‌شناسی سازمانی مطرح می‌نمایند که عبارتند از:

 • سادگی؛ اطلاعات را تا حد ممکن ساده نگهداری کنید و به نحوی ساده ارایه دهید؛
 • قابلیت رویت؛ از شاخص‌ها و معیارهای ملموس، بهره گیری کنید؛
 • در گیر شدن؛ بر مشارکت و مداخله اعضای سازمان در آسیب‌شناسی تأکید نمایید؛
 • عوامل مهم؛ مجموعه متغیرهای عملیاتی مهمی را در آسیب‌شناسی بکار ببرید؛
 • ارزیابی اینکه چه چیزی مهم می باشد؛ ارزیابی دقیق متغیرهای مهم موفقیت را ادامه دهید؛و
 • احساس فوریت؛ در ضمن آسیب‌شناسی، احساسی کلی از فوریت را بدست آورید (Harvety & Brown, 1988:139).

آسیب‌شناسی صحیح و مناسب، مهمترین گام موثر در حل آن می‌باشد. صاحبنظران گفته‌اندکه شناخت مسأله 50 درصد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.