دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل روابط ونقشهای چهارگانه دوران خدمت

« دالتـون، تامسـون وپـرایس »ó بْعد دیگری ازفعالیت سازمانی را مورد تأکید قرار داده وبرتوالی نقشها و روابطی که فردممکن می باشد تجربه نماید، تأکید می‌کنند. وقتی که افراد دوران خدمتشان را آغاز می‌نمایند، آنها درنقش کارآمـوزóóانجام وظیفـه می‌نمـایند. سپس به عنوان یک همکارóóóکه به طورمستقل به فعالیتهای سازمان کمک می‌نماید، مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. درسومین سطح کارکنان خودشان مربی (رایزن خردمند)óóóóمی شوند. رایـزنـان خردمنـد درنقشهای متعددی انجام وظیفه می‌کننـد. آنها اظهار عقیده می‌نمایند ودیگران را اداره می‌کنند واگرآنها به پیشرفت درسازمان ادامه‌بدهند ارشادکنندهóóóóó (مدیرعالی) می شوند، مدیران سطوح بالاتر که جهت کل سازمان یا بعضی قسمتهای عمده آن را تعیین می‌نمایند.

 

12-2- فرهنگهای گزینه ای دوران خدمتóóóóóó

فرهنگهای خدمتی سازمان می‌توانند به گونه‌ای تعیین شوند که باهرالگوی ایده آل خدمتی تطبیق کند. این فرهنگهای خدمتی درساختار، خط مشی های انتصابات شغلی، پاداشها، انواع رفتار مورد پاداش وانواع فعالیتهـای آموزشی وپـرورشی مورد تشـویق سازمـان منعکس می شوند. براین اساس فرهنگهای خدمتی سازمان به چهارنوع تقسیم می شوند که عبارتند از :

  • فرهنگ دوران خدمت صعودی
  • فرهنگ دوران خدمت ثابت
  • فرهنگ دوران خدمت چرخشی
  • فرهنگ دوران خدمت ناپایدار

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن