دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جمع آوری اطلاعات

در ارتباط با بحثهای تئوری، روش جمع آوری اطلاعات ازکتابخانه مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد. دراین جهت علاوه برکتب ومجلات موجود درکتابخانه‌های دانشگاه شهیدبهشتی، شرکت توانیر و مرکز آموزش مدیریت دولتی وهمچنین ازمطلب کلاسهای‌درس درسطوح لیسانس وفوق لیسانس نیزاستفاده شده می باشد.

راجع به وضعیت موجود درشرکت توانیر ازکتابخانه شرکت توانیر ونیز از اسناد ومدارک موجود درشرکت بهره گیری شده می باشد.

برای تبیین متغیـرها وجمع آوری اطـلاعات میدانی در ارتباط با فرضیه ها ازمشاهده، مصاحبه وپرسشنامه بـدون نـام استفـاده گردیده می باشد. پرسشنـامه مورد استفـاده دراین پژوهش (ضمیمـه شمـاره 2) که ازنوع پرسشنامه های بی نام وباسؤالات پنج جوابی (براساس طیف لیکرت) شامل 37 سؤال می باشد. سؤالات اولین صفحه که شماره گذاری نشده اند به مقصود جمع آوری اطلاعات « جمعیت شناختی » طراحی شده‌اند ومابقی سؤالات جهت تبیین متغیرهای پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

سؤالات مصاحبه ها نیز آن سؤالاتی از پرسش نامه مورد تصریح می باشد که بیانگر فرهنگ دوران خدمت سازمان می باشد که درفصول بعد به صورت کامل وتجزیه وتحلیل آن پرداخته خواهد گردید.

 

Field Research – ó

سؤالات بخش جمعیت شناختی پرسشنامه مورد بهره گیری دراین پژوهش مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد :

رشته شغلی، عنوان وپست سازمانی فعلی، اندازه سابقه کار درشرکت، نوع استخدام، سن، جنسیت، اندازه تحصیلات، مدت زمان عهده داربودن پست فعلی.

سؤالات مربوط به تبیین متغیرها به 7 گروه تقسیم می شوند :

 • سؤالاتی که به مقصود سنجش اندازه رضایت ازکار کارشناسان تهیه وتنظیم شده اند.
 • سؤالاتی که به مقصود سنجش اندازه مشارکت کارشنـاسـان دربرنـامـه ریزی دوران خدمت آنان (مسیر پیشرفت شغلی) درشرکت تهیه شده اند.
 • سـؤالاتی که جهت سنجش وجـود یا عدم وجـود فرصتهای مساوی برای تصدی پستهای خالی طراحی شده اند.
 • سؤالاتی که برای سنجش اندازه بهره گیری ازتوانائیها ومهارتهای کارشناسان تنظیم شده اند.
 • سؤالاتی که برای سنجش علقه ها والگوهای ایده آل دوران خدمت تهیه شده اند.
 • سؤالاتی که به مقصود توصیف فرهنگ دوران خدمت سازمان مدنظر قرار گرفته می باشد.
 • سؤالاتی که جهت تشخیص فراهم بودن یا فراهم نبودن برنامه های آموزشی متناسب با الگوی دوران خدمت ایده آل کارشناسان تهیه گردیده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
 • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
 • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن