دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

طبیعت بهبود سازمان

فرایند OD به زعم “فرنچ و بل” از دو زیر بنای مختلف تشکل شده می باشد. یکی پایه و بنیادی که بهبود و بازسازی سازمان را تشکیل می‌دهد و دیگری اجرای این فرایند در اقدام می باشد. این دو پایه یا مبنا در شکل شماره 13 ، نشان داده شده می باشد.

 

 

شکل 13:  طبیعت بهبود سازمان

 

همانگونه که در نمودار ملاحظه می گردد، مدار خارجی اساس و شالوده OD و مدار داخلی اجزای تشکیل دهنده این شیوه را در اقدام ارایه می کند. اجزای تشکیل‌دهنده از سه نوع عملیات به وجودآمده می باشد. غیر از آسیب‌شناسی (تشخیص) که مشتمل بر یک سیستم جمع‌آوری مداوم اطلاعات می باشد که بر مجموع سیستم، سیستم‌های فرعی و فرآیندهای سیستم تمرکز می‌یابد (برومند، 1382، 43-42).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


فرایند بهبود سازمان

مدل عمومی بهبود سازمانی و تغییر برنامه‌ریزی شده در نمودار شماره 14 ، نشان داده شده می باشد.

 

نمودار شماره 14:  بهبود سازمانی و تغییر برنامه‌ریزی شده

منبع:  شرمرهورن، جان آر و همکاران؛ «مدیریت رفتار سازمانی»، ترجمه مهدی ایران‌نژاد و همکاران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، سال 1380، ص 415.

 

بهبود سازمان با مرحله آسیب‌شناسی (تشخیص) یعنی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده به مقصود ارزیابی جایگاه و تعیین اهداف مناسب برای تغییر آغاز می گردد. یک آسیب‌شناسی مناسب، به خروج از انجماد جایگاه موجود و تعیین دقیق راههای مناسب، یاری می‌رساند. بهبود سازمانی سپس وارد مرحله “مداخله[1]” فعال می گردد؛ یعنی مرحله‌ای که طی آن اهداف تغییر از طریق یک سلسله عملیات ویژه متنوع انجام می‌گیرد. آخرین مرحله بهبود سازمانی، “تقویت[2]” سازمانی می باشد. در این مرحله، تغییرات، نظارت، تقویت و ارزیابی می شوند و انجماد مجدد انجام می‌گیرد. در این مرحله پایه‌های بهره گیری آینده از چرخه‌های مشابه تشخیص، مداخله و تقویت بایستی تنظیم شوند (ایران‌نژاد و همکاران، 1380، 416-415). با عنایت به اینکه پژوهشگر در نظر دارد ادبیات نظری مربوط به این فصل، با سؤالات یا فرضیه‌های فصل آغازین ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، از اینرو، مراحل فرایند بهبود سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و اثربخشی سازمانی ارایه می گردد:

[1] Intervention

[2] Reinforcement

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.