دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسش و فرضیه های پژوهش

ساختار هر پژوهش یا پژوهش برپایه فرضیات یا سؤالات طراحی می­گردد.فرضیه1 راه حل پیشنهادی برای پاسخگویی به مسئله می باشد که می تواند به عنوان یک تعمیم آزمایشی درمورد مسئله پژوهشی مورد مطالعه قرار گیرد. به بیانی دیگر، فرضیه جمله ای می باشد که انتظار می باشد محقق را در مورد ارتباط بین متغیرها اظهار می کند. «دونالداری و همکارانش (1972)» پنج ویژگی یا ملاک را برای فرضیه نام برده اند که عبارت می باشد از:

 1. فرضیه بایستی قدرت اظهار داشته باشد؛
 2. فرضیه بایستی ارتباط مورد انتظار بین متغیرها را اظهار کند؛
 3. فرضیه بایستی قابل آزمون باشد؛
 4. فرضیه بایستی با اصول کلی دانش موجود، متناسب باشد؛ و
 5. فرضیه بایستی تا حد امکان روشن و دقیق باشد (دلاور، 1376، 76 ـ 69).

در این پژوهش نیز ـ بدلیل ماهیت اکتشافی بودن آن ـ فعالیت پژوهشی بر بنیاد یک سؤال و فرضیات اصلی پی‌ریزی شده می باشد، که پژوهشگر در صدد پاسخ به آنهاست. با عنایت به ویژگیهای تصریح شده، سؤال اصلی پژوهش عبارتست از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عواملی که تأثیر تعیین‌کننده‌ایی در آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران دارند، چیست؟
 • عوامل مورد نظر، خود می‌تواند به چهار فرضیه اصلی ـ به تبیین زیر ـ تبدل گردد:
  • فرضیه اول: عوامل ساختاری تأثیر تعیین‌کننده‌ایی در آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران، دارند؛
  • فرضیه دوم: عوامل رفتاری تأثیر تعیین‌کننده‌ایی در آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران، دارند؛
  • فرضیه سوم: عوامل زمینه‌ای تأثیر تعیین‌کننده‌ایی در آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران، دارند؛ و
  • فرضیه چهارم: بین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران، تفاوت هست.

1 – Hypothesis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.