دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری مختصر برمطالعات گذشته

محقق از اینکه چه تحقیقاتی درایران در ارتباط با مسیر پیشرفت شغلی انجام شده، اطلاعات چندانی در اختیار ندارد. با بررسیهایی که درکتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی و … انجام گردید، پایان نامه ای تحت این عنوان نیافته می باشد. اما دریک مطالعه دقیق تر درکتابخانه شرکت توانیر ودانشکده علوم اداری مشخص گردید که پایان نامه‌های زیر تاحدودی باموضوع وفرضیه‌های مورد پژوهش دراین پایان نامه ارتباط دارند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- کیـوج، قدرت اله : برنـامه ریزی مسیرهای شغلی مدیران درشرکت برق منطقه‌ای تهران، سال 72، پایان نامه فوق لیسانس

2- نـوری، رحیم: مطالعه برنامه ریزی نیروی انسانی دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1361، پایان نامه فوق لیسانس

3- رازقی، عـزت: تأثیر تخصص وارتبـاط آن بـا انگیزش و روحیـه سازمانی دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1367، پایان نامه فوق لیسانس

4- حسن‌زاده کریم آبادی، علیرضا: مطالعه معضلات اجرای برنامه‌ریزی مسیرخدمتی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1371، پایان نامه فوق لیسانس

درخارج ازکشور تحقیقات زیادی درمورد مسیر پیشرفت شغلی ویا برنامه ریزی دوران خدمت انجام شده می باشد. اما پژوهشگر به همه تحقیقاتی که درگذشته درخارج ازکشور انجام شده، دسترسی نداشته ولذا در محدوده امکانات خود با مطالعه مجلات وکتب مختلف انگلیسی زبان، با بعضی ازمطالعات فوق الذکر آشنایی مختصر پیدا نموده می باشد که بطور اختصار در زیر اظهار می گردد17.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن