دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مقدمه

آسیب‌شناسی در علم پزشکی ـ با بکار بردن اصطلاح Pathology ـ به معنی شناخت آسیب بکار گرفته می گردد. واژه “پاتو” یا آسیب به معنی انحراف از وضعیت سالم می باشد. پس، در پزشکی “پاتولوژی” مطالعه و مطالعه ماهیت اصلی امراض می‌باشد. زیرا هر نوع مرضی تغییراتی در ساختار و کارکرد بافت‌های درگیر آن مرض به وجودمی‌آورد. پاتولوژی با تشخیص ماهیت اصلی، امراض را مشخص نموده وسعی می‌نماید تا علل و عواملی که منجر به این مرض شده می باشد را معلوم نماید؛ تا شرایط پیشگیری و درمان آن مرض را فراهم نماید(میرزایی، 1381، 61). در این قسمت، با مفاهیم و تعاریف آسیب شناسی آشنا خواهیم گردید، آنگاه در ادامه بحث کانونهای آسیب زا، عوامل ایجاد کننده آسیب ها، مفاهیم کاربردی و سرانجام معیارهای اصول مهم در آسیب شناسی باز شکافی خواهد گردید.

 

مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی

آسیب‌شناسی سازمانی1، “فرآیند بهره گیری از مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، به مقصود تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها می‌باشد”.(Harrison, 1998:1) اصطلاح “آسیب‌شناسی” ـ در پژوهش حاضر ـ علاوه بر مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، سایر مفاهیم و روشهای دانش مدیریت، در زمینه‌های برنامه‌ریزی راهبردی، مهندسی مجدد فرآیندها، بهره‌وری،

1– Diagnosing Organizations

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.