دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشگفتـار

استخدام به شیوه سنتی کمتر به پیشرفت کارکنان کمک می کند ویا کمتر وضعیت خدمتی آنها را بهبود می‌بخشد. دراین ارتباط تحولات مستمر محیط داخلی وخارجی سازمانها نیز، انجام تحقیقات علمی برای بقاء عملکردوتوسعه هرسازمان را اجتناب ناپذیرکرده می باشد. امروزه برای اداره سازمانها، بهره گیری از روشهای قدیمی وسنتی کاربرد چندانی ندارد. مدیران امروز برای اعمال مدیریت موفق ومؤثر نیازمند به داشتن آگاهی در ارتباط با تازه‌ترین یافته‌های دانش مدیریت می‌باشند. انجام یک پژوهش درجوامع مختلف باتوجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی حاکم برهرجامعه ممکن می باشد نتایج مختلفی را پدید آورد. پس پس ازآگاهی یافتن در ارتباط با تحقیقات بعمل آمده درجوامع دیگر بایستی در ارتباط با آن باتوجه به وضعیت جامعه خود به پژوهش پرداخت وپس از تطبیق آن با ویژگیهای جامعه خود، آن را درعمل به کـار گرفت. پژوهش حاضر تلاشی می باشد جهت مطالعه رضایت مندی کارشناسان بخش شغلی سی هزار شرکت توانیر ازمسیر پیشرفت شغلی که دراین تحقیـق کوشش شـده می باشد که معضلات و مـوانع این نوع برنـامه ریزی به طریقه علمی مورد شنـاسـایی وبررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی جهت بهبـود این رونـد ارائـه گـردد به گونـه ای که تأمین نیروی انسانی این بخش به صـورت علمی‌تری درآید وهم نیازهای افراد وهم احتیاجات سازمان برآورده گردد.

انجام این پژوهش بدون راهنمایی ارزنده اساتید محترم راهنما ومشاور ممکن نبود، پس به سهم خود از زحمـات اساتیـد عالی قـدر جنـاب آقایـان دکترمحمدیمنی دوزی سرخـابی، دکتر حسنقلی پور وهمچنین دکتر سیدرضا سیدجوادین صمیمانه تقدیر وتشکر می نمایم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن