دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیتها ومشکلات محقق

کمبودمنابع فارسی در زمینه برنامه ریزی دوران خدمت مشکلی برای محقق بوده که البته کوشش شده این مشکل درحد توان باترجمه متون انگلیسی زبان موجود درکتابخانه رفع گردد.

یکی ازمشکلات محسوس دراین ارتباط پس ازتحویل پرسشنامه به افراد نمونه آغاز گردید وآن جلب اعتماد افراد نمونه برای پذیرش تکمیل پرسشنامه ودریافت به موقع آنها بوده می باشد.

ازطرفی کار توزیع وجمع‌آوری پرسشنامه‌ها حدودیک ماه ونیم طول کشیده واین قضیه محقق رابا مشکل کمبود وقت روبه رو کرده می باشد، زیرا که بایستی درمدت زمان معینی پایان نامه را به رشته تحریر درآورد. این مشکل‌باعث شده می باشد که‌محقق نتواندمتغیرها را به طورگسترده وهمه جانبه موردتجزیه وتحلیل قراردهد.

 

12-1-  تعریف واژه ها واصطلاحات

 برنامه ریزی دوران خدمت (برنامه ریزی مسیر شغلی) Career Planning :

برنامـه ریزی دوران خدمت مرحله دوم از فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی مرحله تأمین احتیاجات نیروی انسانی از داخل سازمان می باشد. در واقع درتأمین نیروی انسانی ازطریق پرسنل موجود درسازمان وارتقاء وجابجایی آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ریـزی دوران خدمت مطرح می گردد19. از این رو برنامـه ریـزی جهت تعیین مسیرشغلی از آنجا آغاز می گردد که فرد بداند از زندگی، کار ومسیرشغلی خود چه می خواهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن