دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

خروج از انجماد

نتیجه این جریان، در هم‌شکستن و تخریب رسوم، عادات و سنتهای یک فرد می باشد؛ بطوری که وی آمادگی برای پذیرش رفتارهای جدید پیدا کند. این مرحله، تحت تأثیر فشارهای محیطی، عملکرد پایین، تشخیص یک مساله، یا آگاهی از اینکه راه بهتری نیز هست، انجام می‌گیرد (ایران‌نژاد و همکاران، 1380، 405).

2-  مرحله تغییر

وقتی که فرد برای تغییر، انگیزش پیدا نمود، آمادگی دارد که الگوهای جدید رفتار را بپذیرد.

3-  انجماد مجدد

فرآیندی می باشد که بوسیله آن رفتار اکتسابی تازه بصورت رفتار الگو یافته‌ای با شخصیت و یا روابط عاطفی فرد همساز و یگانه می گردد.

سطوح تغییر

برای ایجاد تغییر در سازمان؛ سطوح مختلف آن بایستی شناسایی گردد (تی‌جف و همکار، 1377، 139-138).

  1. تغییر در معلومات؛
  2. تغییر در توجه؛
  3. تغییر در فتار فردی؛ و
  4. تغییر در عملکرد گروهی.

با در نظر داشتن مراحل تغییر، دو طریقه کاملاً متفاوت را در ارتباط با تغییر می‌توان به کار گرفت: طریقه تغییرحمایتی  و طریقه تغییر هدایتی (تی‌جف و همکار، 1377، 143-140).

الف. تغییر حمایتی

در این روش از تغییر، اطلاعات و دانش لازم در اختیار گروه قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود افراد پس از آگاهی به مسأله، توجه مثبت نسبت به آن پیدا کنند و به تدریج رفتار خود را تغییر دهند تا این رفتار به صورت یک هنجار و فرهنگ در گروه و سازمان تثبیت گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.