دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره‌وری چیست؟

شروع بهره گیری از کلمه بهره‌وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل می باشد. در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی بهره‌وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می گردد، تفکر پیشبرد و بهبود آن چیز که که هست. بهره‌وری ترکیبی از کارآیی واثربخشی بخشی می باشد. زیرا اثربخشی با کسب هدف مرتبط می باشد، و کارائی با بهره گیری مفید از منابع ارتباط دارد.( ابطحی،1380)

به مقصود کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در بهره گیری از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره‌وری اهمیت داده می گردد. پس، بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی و مورد نیاز جامعه ماست که در جایگاه خود قرار ندارد. اولویت بخشیدن به مؤلفه بهره وری اهتمام جمعی کل جامعه را به آینده بهتر، مطلوب تر، مفیدتر و مؤثرتر نشان می دهد. هرچه به مقوله بهره وری بیشتر پرداخته گردد، نتایج بهره برداریها در هر زمینه ای بیشتر و بهتر خواهد بود و به میزانی که جامعه ای موفق گردد رضایتمندی را در همه عرصه های کار و فعالیت و کوشش و سازندگی ایجاد نماید، دلیلی بر تحقق بخشی از بهره وری عمومی خواهد بود. اما چنانچه بهره وری تخصصی با رویکردهای مناسب در جامعه محقق گردد، سطح رضایت را می توان در افق بالاتری نظاره نمود.(Sahay, 2004)

دو شیوه عمده هست که سرمایه اجتماعی بر بهره وری تاثیر می گذارد:

 1. سرمایه اجتماعی توزیع اطلاعات و دانش میان نیروی کار را ترویج می دهد و دستیابی به اهدافی که در غیاب آنها غیر قابل دسترس می باشد را ممکن می سازد.
 2. سرمایه اجتماعی ممکن می باشد که کوشش و انگیزه نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد و باعث بهبود بهره وری در نیروی کار گردد. (Sabatini, 2006)

تعاریف مختلف از بهره‌وری

سازمانها و مؤسسات اقتصادی بین المللی از بهره‌وری مفاهیم و تعابیر متعددی ارائه کرده اند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] مفهوم بهره وری را مساوی با نسبت خروجی تولید به یکی از عوامل تولید دانسته می باشد.بهره وری به ما می‌گوید که از یک واحد نهاده چند واحد ستاده می توان بدست آورد.

آژانس بهره وری اروپا[2] ضمن اینکه از بهره وری به عنوان یک دیدگاه فکری یاد می کند و هدف آن را کوشش در جهت بهبود وضع موجود می‌داند ، درجه استقاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید را به عنوان تعریف بهره‌وری می‌پذیرد .

به گونه کلی میتوان بهره‌وری را ارتباط میان مقدار کالاها و خدمات تولید شده ، و مقدار منابع مصرف شده در جریان تولید این کالاها و خدمات دانست،که این ارتباط، کمی و قابل اندازه‌گیری می باشد و به صورت نسبت اظهار می گردد.به بیانی دیگر بهره‌وری ارتباط بین کیفیت وکمیت منابع مورد بهره گیری در جریان تولید می باشد . هر قدر صورت کسر بزرگتر از مخرج آن باشد ، بهره‌وری به همان نسبت بیشتر می باشد .

لذا،بهره وری معیاری می باشد که موارد زیر را شامل می گردد:

 • اندازه تحقق اهداف
 • چگونگی بهره گیری کارآمد منابع جهت تولید
 • آن چیز که بدست آمده پیش روی آن چیز که امکان داشته می باشد.(Mc Kee, 2003)

1.OECD( Organization of  Economic Coopration and Development)

1.EPA( European Productivity Agency)

 1. G.Fouraste
 2. Agricola
 3. B.Bawerk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

 1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
 3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.