دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مسأله پژوهش وتحلیل آن

هدف برنامه‌ریزی دوران خدمت این می باشد که ازطرفی این اطمینان را بوجودآورد که سازمان افراد شایسته را برای تصدی پستهای خالی درموقع نیاز دراختیار خواهد داشت وازطرف دیگر احتمال رسیدن افراد به خواسته‌ها واهداف خود در دوران خدمتشان را افزایش دهد. برای اینکه بتوان به گونه موفقیت آمیز اهداف کارکنان واحتیاجات سازمان را باتوجه به واقعیات سازمانی وبرمبنای نظام شایستگی برهم منطبق نمود، آغاز بایستی هر دویعنی هم اهداف کارکنان وهم نیازهای سازمان به گونه صریح مشخص ومعین گردند. اما دربیشتر مواردفقط احتیاجات سازمان به نیروی انسانی به طورصریح مشخص می شوند وبه نیازها واهداف کارکنان کمترتوجه می گردد. در برنامه‌ریزیهایی که درموردنیروی انسانی صورت می‌گیرد، سازمان درموضع قدرت قرارداده می گردد. احتیاجات به نیروی انسانی مشخص می شوند، کارکنان به گونه تقریبی مورد ارزیابی قرار می گیرند وبرای تأمین احتیاجات به نیروی انسانی برنامه هایی تنظیم می گردد، اما هیچگاه از کارکنان خواسته نمی‌گردد که درفرآیند برنامه‌ریزی مشارکت شایسته ای داشته باشند. درتنظیم برنامه‌های جـابه جـایی وجانشینی (اگر برنامـه ای تنظیم شـود) درمـورد اهداف کارکنـان باتوجـه به سـوابق آنهـا نتیجه‌گیری های کلی انجام می شود که شاید خیلی از این نتیجه گیریها کلی وتعمیم ها دور از واقعیت باشد. ازطرفی بیشتر جابه‌جایی ها وانتصابات برمبنای اینکه « چه کسی چه کسی را می‌شناسد » می‌باشد. برای تصدی پست یا پستهایی که بلاتصدی هستند ویا خواهند گردید، به همه افراد واجد شرایط فرصت مساوی داده نمی‌گردد. اکثر کارکنان از برنامه های ترفیعات وجانشینی (اگر وجود داشته باشد) بی‌اطلاع هستند ولذا نمی توانند خود را برای تصدی مشاغل آینده آماده نمایند. باتوجه به این وضعیت وبه علت عدم وجود فرصتهای مساوی برای جابه جایی در داخل سازمان، کارشناسان نمی‌توانند در داخل سازمان خود کاری ارضاء کننده وبرانگیزاننده پیدا کنند ولذا ازکار خود احساس نارضایتی می‌نمایند.

وقتی علایق والگوهای ایده آل خدمتی کارکنان تشخیص داده نشود یا امکاناتی در شرکت فراهم نباشد که کارکنان بتوانند درمحیط تساوی ودور ازتبعیض، مطابق توانایی ها، خواسته ها واهداف خدمتی خود از فرصتهـای خدمتی درون سازمـان استفـاده نماینـد، به این ترتیب نمی توان تلفیق موفقیت آمیزی بین احتیاجات سازمان واهداف ونیازهای کارکنان ایجاد نمود.

براساس بررسیهای مقدماتی بعمل آمده درطی سالهای 76 تا 81 حدود بیست وسه نفر از کارشناسان شرکت توانیر به سازمانهای دیگر منتقل شده ویا استعفـاء داده انـد که از این تعداد بیست نفـر دارای تحصیلات لیسانس وبالاتر بوده اند. این رقم باتوجه به اینکه 44 درصد کارکنان واحد ستادی توانیر دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند رقم زیادی می‌باشد. به علاوه درهمین محدوده زمانی 85 نفر بازخرید و بـازنشستـه شـده‌اند. براساس بررسیهای انجام شده علت عمده ترک خدمت کارشناسان درتوانیر کمبود حقوق ومزایا ونیز نادیده گرفتن تخصصهای آنان بوده می باشد.

به نظر محقق ارج نگذاشتن برتخصصها ومنابع انسانی، ناشی ازعدم وجود یک برنامه ریزی صحیح مسیر پیشرفت شغلی درتوانیر می‌باشد. معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر چیست ؟ وچه ارتباط ای با اندازه رضایت ازکار کارشنـاسان دارد ؟ این مسأله ای می باشد که دراین پژوهش پیرامون آن بحث وتجزیه وتحلیل انجام می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن