دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.  تغییر هدایتی

این تغییر به گونه‌ای می باشد که از سوی مدیریت بوسیله دستور یا حکم و یا مصوبه ابلاغ می گردد و به آن وسیله تک‌تک افراد موظف به انجام و پیروی از دستورات صادر شده خواهند بود. طریقه تغییر هدایتی در نمودار شماره 7 ، آورده شده می باشد.

 

 

نمودار شماره 7: طریقه تغییر هدایتی

منبع:  تی‌جف، دنیس و همکار؛ «مدیریت تغییر سازمانی»، ترجمه بهزاد رمضانی، نشر دایره، سال 1377، ص 143

 

مقاومت در برابر تغییر

“دانیل کتز و رابرت کان[1]“، شش نوع عمده مقاومت در برابر تغییر را که منشأ سازمانی دارند شناسایی کرده‌اند که عبارتند از: افراط در تعیین جزییات محدودیت دید در تغییر، رخوت و کاهلی گروه، احساس تهدید توسط متخصصین، احساس تهدید توسط صاحبان قدرت و تغییر در تخصیص منابع.

موانع فردی موجود در برابر تغییر، ریشه در ویژگیهای اساسی بشر مانند نیازها و ادراکها دارند. محققان عقیده دارند به شش دلیل فرد نیز در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهد که عبارتند از: عادت، امنیت، عوامل اقتصادی، ترس از ناشناخته‌ها، فقدان آگاهی و عوامل اجتماعی (مورهد/گریفین. 1382، 520-518).

مدیران و کارگزاران خوب تغییر، مقاومت در برابر تغییر را پیش‌بینی می‌کنند و برای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند (ایران‌نژاد و همکاران، 1380، 408). جدول شماره 1 ، این وضعیت را نشان داده می باشد.

جدول شماره 1: چگونه مقاومت پیش روی تغییر را به حداقل

[1] Daniel Katz and Robert L.Kahn (1978)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.