دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان کوشش دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف بایستی بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر غیر از از طریق ارتقای بهره‌وری امکان پذیر نخواهد بود. در واقع کوشش انسانها چه در فعالیتهای فردی و یا گروهی در راستای ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، در طول زمان معطوف به این بوده می باشد که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و منابع و امکانات در دسترس تحصیل کند و این اشتیاق و تمایل همان وصول به بهره وری بیشتر می‌باشد.

بهره‌وری موضوعی می باشد که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد  و اهمیت آن بیش از پیش روشن می گردد. بهره وری موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار می‌رود که هم در کتب اقتصاد و هم مدیریتی فصلی بر آن اختصاص می‌دهند.

با در نظر داشتن محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز های انسانی‌، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی‌رحمانه در اقتصاد جهانی ، بهبود بهر‌ وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می‌باشد. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته می باشد . کوشش برای افزایش نرخ بهره‌وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه می باشد. برای رسیدن به فردای بهتر بایستی رشد بهره‌وری را به گونه مستمر دنبال نمود. در دنیای رقابت آمیز امروز کشور هایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش ، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند. بینشی که بتواند فکر کردن ، اندیشیدن ، آفریدن ، نوآوری و خلاقیت را در سازمانها خلق کند. با در نظر داشتن وجود معضلات عدیده ای که اقتصاد ایران در آستانه هزاره سوم میلادی با آن روبرو می باشد مانند ، نرخ رشد بالای جمعیت ، اقتصاد تک محصولی ، ساختار نامتناسب نظام اقتصادی و اداری ، افزایش نرخ بی کاری ، پائین بودن اندازه سرمایه گذاری و … اهمیت در نظر داشتن بهره‌وری‌، حساس و اشاعه فرهنگ بهره‌وری را بیش از پیش روشن می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه بهره‌وری سازمان و جامعه به باور و احساس من وشما بستگی دارد که بایستی بهره‌وری را از خود  و خانواده خود شروع کنیم.

تأثیر مهم ارتقاءبهره‌وری در نیل به اهداف مدیران و صاحبان بنگاهها ، مهندسین صنایع ،برنامه‌ریزان اقتصادی، و حتی زمامدارن سیاسی هرکشور را نمی‌توان از نظر پنهان داشت. بهره‌وری به مثابه یک ابزار بسیار مهمی می باشد که به این قبیل از افراد کمک می کند تا تولید را در سطح سازمانی، ملی و حتی بین‌المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داده وتشخیص دهند که تا چه حد از منابع موجود به مطلوب بهره گیری گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.