دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

روش‌شناسی پژوهش در پژوهشهای اجتماعی و سازمانی، اهمّیتی چشمگیر دارد و در صورت تعریف درست و دقیق منطق علمی و ساختار روش پژوهش, روایی پژوهش معنی پیدا می کند. در پژوهش حاضر، پژوهشگر کوشیده‌می باشد تا روش‌شناسی پژوهش را از لحاظ نوع پژوهش ، روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، روشهای جمع‌آوری اطلاعات و آزمون‌های آماری مشخص سازد تا راه را برای انواع اندازه‌گیریها و تحلیلها هموار نماید.

 

نوع پژوهش

پژوهش یادشده ـ به دلیل ماهیت اکتشافی[1] بودن آن ـ یک پژوهش کاربردی[2] می باشد، و پژوهشگر در کوشش می باشد ضمن شناسایی پیامد هر آسیب، علل و ریشه آن را کشف، و پس از طبقه بندی آسیب ها، راه حل مناسب برای رفع معضلات پیشنهاد نماید.

 

روش پژوهش

روش این پژوهش، از آن جهت که به مطالعه و شناسایی آسیب های سازمانی در شرایط موجود می‌پردازد، پژوهش توصیفی[3] خواهد بود. در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگیهای جامعه مورد مطالعه را از طریق روش پیمایشی[4] ارزیابی نمود. روش پیمایشی، نوعی مطالعه منظم می باشد که اکثراً با بهره گیری از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع آوری

[1] در شناخت اولیه هر یک از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای از مطالعات اکتشافی اولیه ـ مطالعه مبانی نظری، بهره‌مندی از مدل سه‌شاخگی و تجربه اساتید محترم راهنما و مشاور ـ بهره گیری شده می باشد.

[2]– Applied Research

[3]– Descriptive Research

[4]– Survey Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.