دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نیازهای شخصی

افرادتمایل دارند دوران خدمتی را انتخاب نمایند که آنها را قادر می کند که مهمترین نیازها را ارضاء کنند. سلسله مراتب نیازهای مازلوóبیانگر این مطلب می باشد که انگیزش انسانی دارای سلسله مراتب پنج‌گانه می باشد، که ازنیازهای اصلی وفیزیولوژیکی شروع وبه بالاترین نیازها یعنی خودشکوفایی ختم می شوند23.

 

8-2- علقه های خدمتیóó

هریک از ما آرزوها، زمینه‌ها، وتجربیات مختلفی داریم. شخصیتهای ما تا حدمعینی درنتیجه تعامل ما با محیط شکل گرفته اند. ادگارشـاینóóóعلت اینکه افراد یک دوره خدمتی را انتخاب می‌نمایند، پنج انگیزه متفـاوت تشخیص داده وآنها را علقـه هـای خدمتی نامیـده می باشد24. به نظر ادگارشاین علقه های خدمتی ترکیبی از نیازها و انگیزه های اساسی فـرد می بـاشد که « نه تنها بر انتخاب دوران خدمت اثر می‌گذارد، بلکه همچنین برتصمیمات جابجایی ازسازمانی به سازمان دیگر تأثیر دارد» آن چیز که را که افراد در زندگی جویای آن می‌باشند راشکل می‌دهد، ودید آنها درمورد آینده وارزیابی کلی آنها درمورد اهداف کوتاه مدت وبلندمدت را تصویر می کند25.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاین برمبنای تحقیقش در MIT óóóóپنج علقه خدمتی را به تبیین ذیل تشخیص داده می باشد :

 

1-8-2- علقه خدمتی فنی ـ تخصصی :

افرادی که علقه خدمتی فنی ـ تخصصی دارند، به نظر می‌رسدکه انتخاب خدمتی خودرا برمبنای محتوای فنی یاتخصصی کار، انجام می‌دهند. پس آنها تمایل ندارند که به یک پست صرفاً مدیریتی منصوب شوند، بلکه ترجیح می‌دهند به عنوان یک مهندس یاحسابدار باقی بمانند26.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن