دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علقه های خدمتی کارکنان Career Anchor :

فرد بایـد هدفهای خـود را تجزیه وتحلیل کند. شخص بایستی به همان چیزی برسد که خواستار آن هست. نخست بایستی بدانـد چه می خواهـد پس آن چیز که که افراد در زندگی جویای آن می‌باشند راتشکیل داده و بینش آنها را درمورد آینده وارزیابیهای کلی آنها درمورد اهداف کوتاه مدت وبلندمدت را به تصویر می‌کشاند.

 

پستهای بلاتصدی وفرصتهای مساوی برای تصدی آنها :

منظورمشاغل یاپستهایی می باشد که درسازمان در زمان حال ویا آینده قابل پیش بینی بلاتصدی شدن می باشد وفرد برای تصدی آن پست یا پستها واجد شرایط می‌باشد ودرضمن نسبت به بقیه کارکنان همطراز خود ازشانس مساوی برای احراز آن پست یاپستها برخوردار می باشد.

 

نیازهای آموزشی وپرورشی کارکنان:

آموزش به مفهوم تغییردانش، توجه وتعامل با همکاران می باشد. درفرآیند آموزش سه عنصر اصلی سازمان، کارکنان وسرپرستان درگیرهستند و در تعیین نیـازهای آمـوزشی، اهـداف وبرنـامه های سازمان، تغییرات محیطی وتوانایی مالی سازمان تأثیر فراوانی دارند.

 

 

 

رضایت از کار Job Satisfaction :

کارکنـان سازمان برای پنج عامل حقوق ودستمزد، فرصت ارتقاء ماهیت کار، خط مشی ها وسیاستهای سازمان وشرایط کاری طرز تلقی‌های خاص دارند. پس خشنودی شغلی مجموعه‌ای از احساسهای سازگار وناسازگار می باشد که کارکنان با آن احساسها به کار خود می نگرند20.

 

بخش شغلی 30000 :

آندسته ازکارکنانیکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر بوده وعهده‌دار انجام کار کارشناسی ومدیریتی در رسته های اداری ومالی وشاخه های فرعی آن می باشند.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن