دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: ادبیات پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                                                  7

مسئله اصلی پژوهش                                                                                                                               8

تشریح و اظهار موضوع                                                                                                                          8

ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                                                     9

پیشینه پژوهش                                                                                                                                     10

فرضیه های پژوهش                                                                                                                             13

مدل مفهومی پژوهش                                                                                                                          13

اهداف پژوهش                                                                                                                                   14

روش پژوهش                                                                                                                                     14

روشهای گردآوری اطلاعات                                                                                                            14

قلمرو زمانی پژوهش                                                                                                                           14

مکان پژوهش                                       15

جامعه آماری                                       15

نمونه آماری                                       15

روشهای نمونه گیری                                                                                                                         15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات         15

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح                  15

 

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

بخش اول                                              18

مقدمه                                                                                                                                            18

بهره وری چیست؟                                         19

تعاریف مختلف از بهره وری                               19

تاریخچه مفهوم بهره وری                                 20

بهره وری کارکنان دانشی                                 21

کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری              23

تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری               25

بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک                   25

بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت                      26

ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری                    26

چرخه بهره وری                                          34

شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟          37

چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری هست؟             39

چه عواملی بر بهره وری موثرند؟                          40

فرهنگ و بهره وری                                       40

پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری                      41

بهره­وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                       41

 

بخش دوم                                             42

مقدمه                                                  43

اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی                 44

حلقه مفقوده                                            45

فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن                   47

مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی            48

ارتباط «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها         49

توسعه منابع انسانی                                    49

آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا                          50

همگام با توسعه جهانی                                  50

انواع فنون آموزش:                                     51

گروه اول: روشهایی که مقصود از آنها دادن اطلاعات می باشد         51

گروه دوم : روشهای شبیه سازی                           52

گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت                       54

ارزشیابی آموزشی                                       56

فرایند ارزشیابی آموزش                                   56

علت های ارزشیابی آموزش                                   57

آیا راه حل مسئله، آموزش می باشد؟                          58

ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی              58

رویکردهای ارزشیابی آموزش                              59

مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی                          60

علت های بهره گیری از آموزش الکترونیکی                      61

دامنه آموزش الکترونیک                                 61

دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی         63

مزیت های آموزش الکترونیک                              64

چند نکته که در آموزش الکترونیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد            64

مدل مفهومی پژوهش                                      65

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه                                               67

روش پژوهش                                           67

متغیرهای پژوهش                                      68

روشهای جمع‌آوری اطلاعات                                69

روایی و پایایی پرسشنامه                             69

جامعه و نمونه آماری                                 71

قلمرو مکانی پژوهش                                   71

قلمرو زمانی پژوهش                                   71

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه                  72

روشهای نمونه‌گیری                                    72

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات                        73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه                                              76

آمار توصیفی:                                      76

جنسیت                                              76

سطح تحصیلات                                           78              سن                                                                                                                                               79

اندازه سابقه کار                                      80

آمار استنباطی:                                       81

آزمون همبستگی                                        82

T آزمون                                                                                        82

آزمون دو جمله‌ای                                      84

آزمون تحلیل واریانس فریدمن                           86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه                                              89

مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن آزمونT                         90

مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن آزمون دو جمله‌ای        90

مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن آزمون تحلیل واریانس فریدمن                                                  91

مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری         91

ارائه پیشنهادات                                    93

پیشنهادات برای تحقیقات آتی                         93

منابع و مآخذ                                     94

ضمائم                                              98

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.