دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه کتبی بدست می آیدکه از طریق سئوالاتی که در پرسشنامه مطرح می گردند کوشش می گردد تا دانش، علایق و توجه و عقاید افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و به تجربیات قبلی وی پی برده و همچنین به آن چیز که در حال حاضر انجام می دهد آگاهی پیدا نمود.

قلمرو پژوهش

الف) دوره زمانی پژوهش:

دوره زمانی این پژوهش از بهمن ماه 1385 تا مرداد ماه 1386 می باشد.

 

ب) مکان پژوهش:

پژوهش حاضر درواحدهای تابعه دانشگاه تهران انجام خواهدشد.

جامعه آماری:

جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد. درمورد صفت(صفت هایی) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.( سرمد، 1384)  جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سطوح منابع انسانی ( متصدیان، کارکنان، کارشناسان، کارشناسان مسئول و مدیران ) در دانشگاه تهران می باشد.

 

نمونه آماری :

با در نظر داشتن آمارهای موجود مبنی بر تعداد کل جامعه آماری(در دانشگاه تهران)، با بهره گیری از فرمول زیر به تعیین حجم مطلوب نمونه می‌پردازیم.

 

روش یا روشهای نمونه‌گیری :

روش نمونه گیری در این پژوهش از روی لیست منابع انسانی و به صورت تصادفی از نوع نمونه گیری طبقه ای ( گروهی )  می باشد.

روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها

مطالعه مقایسه متغیرهای مستقل و تاثیر آن بر متغیر وابسته از طریق آزمونT  انجام می گردد.

 

 

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح:

بهره‌وری: یعنی توجه و رفتاری مناسب برای بهره گیری بهینه و مطلوب از مجموعه قابلیتها ، توانائیها ، فرصتها، سرمایه‌ها،  منابع و نیروها که همراه با فعالیتهای فردی و جمعی می باشد و به سود افراد  اجتماع خواهد بود.

اثربخشی: به معنی هدایت منا بع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند. برای مثال تمرکز روی نتایج ؛ انجام کار صحیح در زمان صحیح ؛ کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می باشد.

 

کارآیی : در واقع نسبتی می باشد که بعضی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می ‌کند .(  ابطحی، 1380)

 

آموزش:  با در نظر داشتن پویایی مفهوم تعلیم و تربیت، به خصوص آموزش، تعریفی که مورد توافق همه صاحبنظران باشد وجود ندارد، اما جهت کسب یک چهار چوب مفهومی از آموزش، به دو تعریف تصریح می گردد:

  1. آموزش عبارتست از فعالیتهایی که به مقصود ایجاد یاد گیری، از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می گردد و بین آموزگار یا یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابند.( سیف، 1370)
  2. مجموعه تصمیمات و اقداماتی‌که یکی پس از دیگری اتخاذ می شوند یا انجام می گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیرنده می باشد.( فردانش، 1372)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.