دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

 

پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال 1383 و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران صورت پذیرفته می باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه می‌باشد تا در این راستا به حل معضلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری جلوگیری بعمل آورد.

آسیب‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می‌نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب‌های سازمانی، مدل سه‌شاخگی می باشد. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی،‌رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه‌ای” (شامل: مشتری‌گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده می باشد.

با در نظر داشتن مدل و اهداف مورد نظر، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش بود که “عواملی که عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد چیست؟” به همین مقصود، چهار فرضیه ـ به تبیین ـ مطرح گردید:

  • فرضیه اول: عوامل ساختاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
  • فرضیه دوم: عوامل رفتاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
  • فرضیه سوم: عوامل زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟

فرضیه چهارم:  بین اندازه تأثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تفاوت هست

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.